١٤ سال از لشگرشکى آمریکا و اصابت اولین موشک آمریکا به عراق گذشت.