بعد از فتح شرقاط ارتش عراق دو گزینه پیش رو دارد،
یا با گذر از دجله در جایی بین قیاره تا کوه های حمرین شروع به تنگ تر کردن محاصره دواعش در استان کرکوک کند،
یا با رها کردن دواعش حاضر در استان کرکوک به سمت موصل (حدود 40 کیلومتر) پیشروی داشته باشد.