سربازهای ارتش پوشالی سعودی هم فرار کردن .

رزمنده ی حوثی در حال توضیح دادن منطقه هست .