آقا زاده ای که به همه یاد داد به جای اینکه در سواحل کشورهای غربی باشد یا داخل تجارت و پول و ثروت شود ؛

نام پدر را به دوش گرفت و به درجه بزرگ شهادت رسید.

اینان آقازاده های هستند که باعث افتخار هستند.