علیرغم آزادسازی بسیاری از مناطق، به علت نبود امکاناتی همچون آب و برق بسیاری از مردم علاقه ای به ترک کمپ ها ندارند.