میگن یکی از خلبان ها در اطراف ربیعه با چتر فرود آمده که فیلمش هم در امد و مسلحین بر سر جسد او هستند و دیگری هم در جبل زویک که تقریبا در سیطره ارتش هست .

ببینیم دومی چه خواهد شد .