در تظاهرات امروز 7 نفر در نزدیکی ساختمان ریاست جمهوری یمن به ضرب گلوله ی جنگی به شهات رسیدند.

گفته میشه دولت برای متفرق کردن مردم از گروه های تکفیری استفاده میکنه ...