سفارت عربستان در پی ناآرامی های اخیر و شدت گرفتن تظاهرات در صنعا بسته شد ...

دومینوی یمن گام گام در حال فروپاشی ست .