در گفتگوی ویژه خبری 22.30 به تاریخ 15 شهریور مسائل یمن و غرب آسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نکته ی جالب توجه ارتباط تصویری با صنعا و میهمان برنامه "محمد عبدالسلام" سخنگوی جنبش انصارالله یمن به صورت زنده بود ....

یمن این روزها درحال رقم زدن یک اتفاق تاریخی ست ... بعد از گذشت چندین روز تظاهرات بشدت دریمن بالا گرفته و کم کم درحال وارد شدن به فاز تازه ای از اعتراضات  است ...

برای خواندن مشروح گفتگو به لینک زیر مراجعه کنید :

http://www.yjc.ir/fa/news/4970757/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA