به گزارش المسیره انصارالله موفق شده طی روزهای اخیر چند حمله ی پراکنده ی مرتزقین به جبهه های مختلف از جمله، نِهْم، المتون در شرق صنعا والغیل در جوف همچنین الوازعیه در تعز را دفع کنند.

البته ظاهرا طی همین روزها مرتزقین آروم ننشستند و مدام در حال کوبیدن این مناطق با توپخانه هستند.

گذشته از در گیری های جسته و گریخته ای که بین نیروها در مناطق مختلف در جریان بوده، المسیره از انجام حداقل پنجاه حمله ی هوایی به پادگان عمالقه در البیضا توسط نیروی هوایی سعودی خبر داده.

این در حالی است که طی توافق آتش بس کلیه حملات هوایی باید متوقف میشد و تا پیش از این هواپیماهای سعودی فقط درحال گشتزنی و کنترل در آسمان یمن مشاهده شدند.