به گفته ی خبرنگار الجزیره در یمن حوثی ها موفق شدند صبح جمعه بر منطقه ی جبل راس در استان حدیده مسلط شوند.

حوثی ها خود را برای مبارزه ی وسیعتر با عناصر القاعده در مناطق دیگر و به خصوص منطقه ی العدین استان اب آماده میکنند .

در حال حاضر حوثی ها در خیابانهای اصلی و ساختمانهای دولتی جبل الراس پخش شده اند .همچنین حوثی ها ایست بازرسی های متعددی در مسیرهای منتهی به استانهای اب و ذمار ترتیب داده اند.

روز گذشته یکی از سرشناس ترین چهره های یمن به نام  محمد عبدالمالک المتوکل  در پایتخت یمن ترور شد . ترور این فرد اوضاع نابسامان یمن را متشنج تر کرد . وی از فعالان برجسته ی سیاسی یمن بشمار میرفت