کلان شهرها، مناطق بیشتر توسعه یافته ساحل جنوبی و مناطق کردنشین، به همه پرسی نه گفتند اما رای شان به مناطق مرکزی و کمتر توسعه یافته نچربید.
همه پرسی با حدود 1 میلیون و دویست هزار رای، تایید شد، در صورتی که 800 هزار رای باطله داشت و حدود 7 میلیون نفر در انتخابات شرکت نکردند.