بلندیهای کتیبة الصواریخ ؛ تل احد و تل بازو آزاد شدند ؛

در این گزارش بوضوح محلهای آزاد شده و مکان هریک از تلها توسط نیروی سوری نشان داده میشوند .