هر 7 معبر با موانعی به طور کامل توسط مسلحین مسدود شده و احتمال وجود تله های انفجاری و تک تیراندازها در اطراف زیاد هست.

بنابراین خروج غیرنظامی ها با این وضعیت تقریبا غیر ممکن هست.

گزینه ی باقیمانده تحمیل توافق خروج به مسلحین مانند سناریوی حمص قدیم هست. قاعدتا هر چه پیشرویهای ارتش سریعتر و حلقه محاصره تنگ تر شود، مسلحین زودتر ناچار به پذیرش توافق خواهند شد.