در این گزارش گوشه هایی از ویرانی های قابون و برخی از انبارهای غله و کارگاه های ساخت بمب ها و خمپاره ها که توسط مسلحین در زیر زمین پنهان شده اند به نمایش در می آید.

فرمانده ی میدانی از کشف تونلهای وسیع در روزهای ابتدایی سخن می گوید؛ تونلهایی که مواد غذایی و مهمات مسلحین را از غوطه شرقی به داخل قابون انتقال میداد و با کشف و ضبط این تونل ها مسلحین مجبور به پذیرش آتش بس و تسلیم شدند.