رسانه های مخالف دولت پس از تسخیر حلفایا بدست ارتش برای کم ارزش نشان دادن این عملیات و ناتوانی ارتش عنوان کردند که سهیل حسن به کمک یک ضابط جوان ایرانی در میدان نبرد موفق به انجام اینکار شد .... !!

(هرچند که ما که میدونیم بدون کمک فرماندهی ما سوریه تا الان دووم نمی آرود ولی عنوان این موضوع بصورت علنی برای ارتش عربی سوریه تا مقدار زیادی نارحت کننده و سنگین هست  .. )