گزارش میدانی خبرنگار العالم از حتیته الجرش و پیشروی ها در زبدین و دیرالعصافیر و ....

لینک :

http://v.alalam.ir/news/2014/09/06/alalam_635456414834147711_25f_4x3.mp4