ارتش سوریه در مزارع حرستا در شرق بزرگراه دمشق-حمص در حال پیشروی هست و با آزادسازی چند بلوک ساختمان تعدادی از مسلحین جیش الاسلام را به هلاکت رسانده یا مجروح کرد.

نیروهای ویژه گارد ریاست جمهوری از ساختمان عراقی معروف به ساختمان عضم عملیات را به سمت مزارع شرقی حرستا آغاز کردند.

نیروهای خط شکن به 4 گروه با نام "عزراییل" 1 تا 4 تقسیم شدند. یکی از گروهها از یکی از خندق هایی که قبلا در اختیار جیش الاسلام بود عملیات پاکسازی و خنثی سازی مین ها و موانع انفجاری را آغاز کرد و گروه دیگر از سمت پمپ بنزین شام الجدیده موفق شد یکی از مزارع را به همراه ساختمان مسکونی آن که مقر مسلحین جیش الاسلام و سلاحهای سنگین آنها بود رو آزاد کنن.

گروههای سوم و چهارم از سمت ساختمان خدمات درمانی به همراه تعدادی تانک با پیشروی به سمت خط دفاعی مسلحین جیش الاسلام، آنها را حدود 200 متر به عقب بردند که باعث قطع یکی از مسیرهای فرعی دسترسی آنها به بزرگراه شد.

عملیات ارتش تا تامین امنیت کامل بزرگراه و بهره برداری مجدد از آن نیز ایجاد یک کمان آتش قوی اطراف شهر دوما پایگاه اصلی جیش الاسلام ادامه خواهد یافت. ضمن اینکه عملیات ها در بقیه مناطق غوطه شرقی به خصوص مرج السلطان، اطراف فرودگاه احتیاطی و مسیر بلالیه-مرج در حال پیگیری هست.

تصویربردار: طلال السعدی

http://fs2.filegir.com/a7up/12363628_788296501292319_1387442006_n.mp4