این شهدا که از اتباع کشور پاکستان بودند، در نبردهای استان حلب سوریه به شهادت رسیدند.

تصاویر کامل : http://fa.abna24.com/service/pictorial/archive/2016/02/17/699059/story.html