گزارش امروز برادر "قسوره عثمان" از جبهه شیخ سعید حلب که در نهایت منجر به آزادسازی کامل این منطقه شد.