امروز در عملیات مشترک نیروهای جبهه النصره و یگان های احرار الشام، گذرگاه قنطیره در بلندی های جولان از دست ارتش سوریه خارج شد

از amirarsalankhan