نمونه ی گاز اشک آور ساخت آمریکا که لب مرز توسط نیروهای ترک برای متفرق کردن آوارگان کوبانی استفاده شد ...