ژنرال سلطان بن حمد بن خلیفة ٧ ساله از بحرین.

جای تبریک داره به کشور همسایه بحرین برای همچین ساختار نظامی منحصر به فردی..

یعنی ژنرال دمپسی هم از این سردوشی های سنگینی که رو دوش این فسقلی هست نداره!