کوه های مکحول پس از عملیات پاکسازی و تامین امنیت بیجی از نقاط پر درگیری برای نیروهای عراقی بودن.

تا به حال حداقل 10 پاتک سنگین دواعش به این کوه ها توسط نیرویهای حشد دفع شده.هرچند پیشبینی میکنم که به علت نزدیک شدن ایام اربعین نیرویهای حشد تحرکات جدیدی در منطقه نکنن اما فرماندهان باید حواسشون به پاتک های آتی و احتمال کمبود نیرو باشه.

از طرف دیگه بارون این چند وقت اخیر هم حسابی منطقه رو بهم ریخته و تحرکات رو هم کم کرده.