در کمین محکم ارتش در ناحیه جرود قلمون شماری از مسلحین کشته و زخمی شدند ...
این گروه در حال حرکت از سمت جرود عرسال به سمت الجراجیر در ریف قلمون بودند...
در این کمین 20 عدد از ادوات مسلحین نابود و در بین کشته ها تروریست ابو مصعب التلی دیده میشه...