به گفته ی خبرگزاری معتبر تعدادی از مبارزین کرد از سمت ترکیه برای کمک به ypg و مبارزه با داعش وارد سوریه شدند .