در ادامه پیشرویهای ارتش سوریه در شرق حلب فاصله نیروها تا شهر مسکنه به کمتر از ۲ کیلومتر رسید.
پیشرویهای در دشت مسکنه ادامه دارد ..