هدف قرار دادن مواضع ارتش در شیخ مسکین توسط ATGM

 

proxy~1.jpg

 

لینک : http://fs2.filegir.c...JQ]_[tag18].mp4