ماجد عبدالنور، از مسلحین فعال فضای مجازی، در حال خداحافظی با رتیان، در لحظاتی که نیروهای مقاومت در آستانه فتح کامل این روستای راهبردی هستن.

در کانال تحولات ببینید : http://www.aparat.com/v/4MqRd