مسلحین این فیلم رو از درگیریهای مربع امنیتی منتشر کردند .

بعد از تصرف این منطقه ادلب رسما سقوط کرد .

لینک مستقیم :

http://fs2.filegir.com/a7up/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8_%5BKBKohHf_Z7s%5D_%5Btag18%5D.mp4