ابوجابر از رهبران تحریرالشام (القاعده سوریه) ضمن تشکر از کلاه سفیدها، آنها را سربازان مخفی "انقلاب" خواند.