بیش از 40 نفر از نظامیان و مردم که در جریان اشغال رمادی توسط داعش به شهادت رسیدند و در منطقه الجمعیه دفن شدند، پیدا شدند.