اینها همانهایی هستند که توسط موشک توچکای انصارالله به هلاکت رسیدند .