طرف رو که یادتونه برای بیعت با بغدادی پسر عموش که نظامی سعودی بود رو کشت ؛ اینم آخر عاقبتش...

این فرد یکی دو روز بعد از اینکه پسر عموش رو به قتل رساند گرفتنش و کشتنش

به نظرم کار نیروهای اطلاعاتی سعودی بوده،البته برادرش که فیلمبردار اعدام بوده رو هم گرفتن ولی انگار نکشتن