مطلب جالبی از صفحه ی دوست «مرکز مطالعات خلیج فارس» راجع به سفر خبرنگار آلمانی «یورگن تودنهوفر» به داخل سرزمینهای تحت کنترل داعش:

روایت تودنهوفر از ده روز زندگی با داعش اخیرا به همت آقای علی عبداللهی و خانم زهرا معین الدینی به فارسی برگردان و توسط انتشارات کتب کوله پشتی ارائه شده است.

حتما توصیه می کنیم دوستان علاقه مند کتاب را تهیه و مطالعه کنند.