نیروی هوایی عراق در پی حمله ای کاروان  مواد غذایی  داعش رو که در حال انتقال اوون به سوریه بودند ؛ مورد هدف قرار داد و ...

عراق اگه بتونه نقشش رو خوب بازی کنه ؛ داعش مجالی برای عرض اندام در سوریه پیدا نمیکنه ...