هرچند که گروه های مسلح حاضر در این منطقه به خاطر کم عوارض بودن و ارزش کم زمین ها می توانند پیشروی هایی وسیع داشته باشند، اما پیشروی در مناطق روستایی ساحل فرات، عیار جنگ آوری این گروه ها را مشخص خواهد کرد.
نکته: سبک کمپ ساخته شده به وضوح به روش ساخت کمپ های ناتو در مناطق بیابانی شباهت داره.