خداییش صدام هم خوب میدونسته کجا قصر بسازه.

این کاخ صدام در شمال بیجی و کوه های مکحوله.

تسلط رو نگاه کنید، کافیه دو سه تا کالیبر بالا مستقر کنی روش تا حسابی درو کنه.