از راست به چپ:شهیدان
۱-سید حسن حسینی
۲-حسن فرهانی
۳-سید نادرحسینی
۴-مصطفی سرابی