خیابان سفارت روسیه در آنکارا به نام کارلوف سفیر فقید روسیه نامگذاری خواهد شد.