یروهای پیشمرگه موفق شدند چند روستا در نزدیکی موصل رو از وحوش داعش پاکسازی کنند ...

داعش زیاد مقاومت نکرد و سریع عقب نشینی کرد

B2khAWWIIAAifuJ.jpg

thumb_B2khAb8IcAAV-RN.jpg  thumb_B2khAhyIgAI_Pv0.jpg