ادامه ی پیشرویهای ارتش و آزادسازی روستاهای نحشبا، الحمرات و عین القنطره در محور کنسبا.

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/6e57/9yl7q7dcfxujuf1zg.jpg