رزمندگان مقاومت اسلامی ،کتائب حزب الله عراق بعد از استقرار در پایگاه هوایی حبانیه، امروز برای دست گرمی ،الخالدیه و حصیبه در شرق رمادی رو از دست داعش آزاد کردند.

نواده های حیدر کرار وارد نبرد که میشن داعشی ها وحشت می کنن!