در عملیات امروز در ریف شمالی حمص ارتش با پشتیبانی هوایی روسها بخشی از روستای مهم تیر معله شامل ورودی جنوبی الاذاعة، غربال، القناطری و حارة الجنوبیه رو آزاد کرد.
عملیات پیشروی در روستاهای جوالک و سنیسل هم ادامه داره که هنوز نتایجش مشخص نشده.