روز گذشته ارتش سوریه موفق شد روستای النجار واقع در شمال فرودگاه کویرس رو پاکسازی کنه .

درگیریها به عیاشه رسیده ..

نحوه و جهت پیشروی نیروهای سهیل حسن جالب توجه هست