حوثیها شهر تعز و فرودگاهش رو تصرف کردن.

به سمت جنوب یعنی شهر عدن و سایر مناطق پیشروی خواهند کرد.

نقشه :

http://en.wikipedia.org/wiki/Template:Yemen_Insurgency_detailed_map

سبز : حوثی ها

قرمز : ارتش

سیاه : القاعده

زرد : جنبش جنوب