خبری خوش

امروز رزمندگان حزب الله موفق شدند ارتفاعات صدر البستان رو هم تصرف کنند .

صدر البستان در غرب فلیطه قرار داره .. البته گفته میشه که خشعات هم در تصرف حزب الله هست . شک دارم

پیشروی ها همچنان ادامه داره