ارتش سوریه و نیروهای مشترک موفق شدند نیروگاه حرارتی و مرج زهور رو به تصرف خودشان در بیاورند ...
برخی از خبرها از سیطره ی ارتش بر تل اعور حکایت داره که هنوز نمیشه بهش اطمینان کرد .
نیروها قصد دارند تل حمکه رو دوباره پس بگیرند و بزرگراه رو قطع کنند .
خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد .
نقشه با کیفیت بهتر : http://s2.img7.ir/2xRzR.jpg