ارتش سوریه و نیروهای مقاومت جبل المزار را از وجود دواعش پاکسازی کردند .