چند روزی هست که نبردهای ورودی شمالی شهر حلب یعنی در مناطق کاستلو ملاح ، کاستلو و حندرات رو پیگیری میکنیم .

جایی که اینبار نیروهای سهیل حسن وارد شدند و مزارع ملاح چند بار در روزهای اخیر بین طرفین دست به دست شد .

هرچند که هنوز تصویر و یا ویدویی از این مناطق منتشر نشده اما روز گذشته منابع ارتش از تسلط بر مزارع جنوبی ملاح و اشراف بر مسیر کاستلو سخن میگفتند .

منتظر خبرهای تایید شده هستیم .

*نقشه از آرشیو*